Standartlar

Ürün Standartları

TS EN 12201-2+A1 
Plastik boru sistemleri - Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için - polietilen (PE) - Bölüm 2: Borular

TS EN ISO 1452-2 
Plastik boru sistemleri - İçme ve kullanma suyu için - Yer altı ve yer üstü basınçlı pis su sistemlerinde kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) - Bölüm 2: Borular

TS EN 13476-3+A1 
Plâstik boru sistemleri - Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için - Plâstikleştirici katılmamış polivinilklorür (pvc-U), polipropilen (pp) ve polietilenden (pe) cidarları profilli boru sistemleri - Bölüm 3: İç yüzeyleri düzgün ve dış yüzeyleri profilli tip b borular, ekleme parçaları ve sistem için özellikler

Test Standartları

TS EN ISO 1183-1 
Plastikler - Gözeneksiz plastiklerin yoğunluk tayin yöntemleri - Bölüm 1:Daldırma yöntemi, sıvı piknometre yöntemi ve titrasyon yöntemi

TS EN ISO 1133-1 
Plâstikler - Erimiş termoplâstiklerin kütlesel akış hızının (mfr) ve hacimsel akış hızının (mvr) tayini -Bölüm1:Standard yöntem

TS EN ISO 9969 
Termoplastik borular-Çember rijitliğinin tayini

TS EN ISO 13968 
Plastik boru ve kanal sistemleri- Termoplastik borular- Halka esnekliğinin tayini

TS EN ISO 3127 
Termoplastik borular - Dış darbelere karşı direncin belirlenmesi - 24 saat yöntem

TS EN ISO 11357-6 
Plastikler- Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) - Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) ve oksidasyon indüksiyon sıcaklığının (dinamik OIT) belirlenmesi

TS ISO 6964 
Poliolefin borular ve bağlantı elemanları - Kalsinasyon ve piroliz ile karbon siyahı tayini - Deney metodu ve ana özellikler

TS ISO 18553 
Poliolefin borular, boru bağlantı parçaları ve bileşiklerde pigment veya karbon siyahı dağılımı derecesinin değerlendirilmesi için deney yöntemi

TS EN ISO 6259-1 
Termoplastik borular – Çekme özelliklerinin tayini – Bölüm 1: Genel deney metodu

TS EN ISO 1167-1 
Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar - Akışkanların taşınmasında kullanılan - İç basınca direncin tayini - Bölüm 1: Genel yöntem

TS EN ISO 2505 
Termoplastik borular - Uzunluğundaki değişim - Deney metodu ve parametreler

TS ISO 12091 
Termoplâstik borular - Profilli - Etüv deneyi